۱۴.اشتباه که در بازسازی خانه باید از آن اجتناب کنید بخش اول

پروژه‌های بازسازی ساختمان ، چه شما به مسیر خودتان بروید و یا پیمانکاران را استخدام کنید تا کار را انجام دهند ، تعهدات جدی هستند. اگر چه نتیجه نهایی عالی است، اما اگر شما مراحل کلی دی را حذف کنید و یا با انتظارات غیر واقعی وارد اتاق شوید، این سفر بسیار دشوار خواهد بود.یک…